Tulossa

Impilahti-ilta Karjalatalossa Helsingissä tiistaina 25.4.2017 klo 18-20. Vapaa pääsy! Tervetuloa! Impilahti-illat jatkuvat syyskaudella 2017.

Kevätretki Pokrovan luostariin Kirkkonummelle 20.5.2017 alkaen klo 11.

Kotiseutumatka Karjalaan 6.-10.6.2017

Impilahti-päivät Punkaharjulla 29.-30.7.2017

Impilahti-Seuran perinnelounas 4.11.2017

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Pertti Hämäläinen
pertti.hamalainen (at) pp.inet.fi
puhelin 040 775 5117

Säännöt

IMPILAHTI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT   

 1.    Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Impilahti-Seura ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialue koko Suomi. 

 2.    Seuran tarkoitus   Seuran tarkoituksena on
1.    toimia entisen Impilahden kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä sekä muiden Impilahden historiasta ja kulttuurista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä;
2.    edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta. 

 3.    Seuran toimintatavat  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura
1.    järjestää kokouksia, juhlia, keskustelutilaisuuksia, kotiseutuaiheisia kilpailuja ja jäsenilleen tarkoitettuja kotiseutumatkoja;
2.    julkaisee toimialaansa liittyvää aineistoa;
3.    kuuluu sen tarkoitusta tukeviin keskusjärjestöihin ja osallistuu toisten järjestöjen kanssa yhteistyöhön, joka edistää Seuran toimintatarkoituksen ja koko karjalaisen kulttuurin vaalintaa;
4.    huolehtii yhteistyössä venäläisten viranomaisten ja nykyisten Impilahden alueella asuvien kanssa Impilahden historiallisten kohteiden kunnostamisesta ja hoidosta;
5.    suoritta ja tukee Impilahden historian sekä aineellisen, henkisen ja hengellisen perinteen tutkimusta, tallentamista ja tunnetuksi tekemistä; 6.    perustaa paikallisia ja harrastustoiminnan mukaisia alaosastoja ja kerhoja.  

4.    Seuran taloudellinen toiminta  
Toimintansa tukemiseksi Seuralla on oikeus
1.    hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä ottaa vastaa jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja;
2.    perustaa erityisrahastoja;
3.    harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy Seuran toimintaan ja jota pidetään taloudellisesti vähäarvoisena.  

5.   Seuran jäsenet  
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.  

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.      

6.   Seuran hallitus ja toimihenkilöt  
Seuran asioita hoitaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan Seuran puheenjohtajaksi, sekä neljästä - kuuteen (4-6) jäsentä ja kaksi varajäsentä.  

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.  

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa äänestyksessä se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, sekä vaaleissa arpa. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenellä on äänioikeus hänen ollessaan varsinaisen jäsenen tilalla.  

7.   Seuran nimen kirjoittaminen  
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.  

8.   Seuran toiminta- ja tilikausi  
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, hallituksen vuosikertomus ja muut tarpeelliset Seuran toimintaa koskevat asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on jätettävä hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä kirjallinen lausunto suorittamastaan tarkastuksesta.  

9.   Seuran kokoukset  
Hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen, joka pidetään maaliskuun aikana. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Seuran jäsenistä hallitukselta vaatii kirjallisesti kokouksen koollekutsumista yksilöimästään asiasta.  

Hallituksen on kutsuttava kokous koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta Seuran jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille lähetettävällä jäsenkirjeellä.  

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.                      

10.  Vuosikokous  
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen esityslista
5.    esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.    päätetään jäsenmaksun suuruudesta
8.    vahvistetaan hallituksen laatima alkavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
9.    valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. valitaan jäsenet tarpeelliseksi katsottuihin toimikuntiin sekä edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joihin Seura on liittynyt
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
13. käsitellään asiat, jotka Seuran jäsenet ovat esittäneet hallitukselle kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta.  

11. Sääntöjen muuttaminen ja Seuran toiminnan lopettaminen   Päätös Seuran sääntöjen muuttamisesta ja sen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä Seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  

Seuran purkautuessa, sen jälkeen kun velat on maksettu, sen varoista perustetaan Seuran tarkoitusta toteuttava rahasto Karjalan Liitto ry:n yhteyteen tai varat käytetään Seuran viimeisen kokouksen päättämällä muulla tavalla Seuran tarkoitusta edistäviin tarkoituksiin tai luovutetaan Karjalan Liitto ry:lle.